Třídění staveb podle nového stavebního zákona

Třídění staveb podle nového stavebního zákona

Jednou z novinek stavebního zákona (o kterém jsem psala v článku zde) je třídění staveb, které má vliv na to, zda může stavebník stavbu postavit bez povolení nebo stavební povolení potřebuje.

Jaké tedy jsou kategorie staveb podle nového stavebního zákona (§ 5)?

Drobné stavby (uvedeny v příloze č. 1 stavebního zákona)

Mezi nejběžnější drobné stavby, se kterými se můžeme setkat, patří:

 • stavba do 40 m2 (POZOR! zvýšení výměry oproti současné do 25 m2) zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umísťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci (např. pergola),
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 • stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost, která je umísťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku (např. zahradní domek),
 • výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umísťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,
 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které nejsou veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

Naopak drobnými stavbami (taxativně jsou uvedeny také v příloze č. 1) podle zákona nejsou např. stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a garáže s výjimkou výrobku plnícího funkci stavby (mobilní domy).

Požadavky na drobné stavby:

 • výstavbu ev. odstraňování lze provádět svépomocí,
 • stavební dozor,
 • stavební povolení ani kolaudace se naopak nevyžaduje.

Jednoduché stavby (uvedeny v příloze č. 2 stavebního zákona)

Jednoduchými stavbami, se kterými se při realitním zprostředkování nejčastěji setkáváte, jsou:

 • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury (např. samostatný sklípek)
 • stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
 • stavby pro zemědělství do 30 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené
 • stavby pro hospodářská zvířata do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • výrobky plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu

Dále jsou jednoduchými stavbami také:

 • součásti a příslušenství jednoduchých staveb, pokud nepřekročí parametry staveb uvedených výše,
 • změny jednoduchých staveb, stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její vzhled.

Za jednoduché stavby (taxativně také uvedeny v příloze č. 2) se nepovažují např. stavby skladů hořlavých látek, pyrotechnických výrobků, střeliva, munice a výbušnin, sklady a skládky nebezpečných odpadů atd.

Požadavky na jednoduché stavby:

 • stavební povolení, které může být vydáno buď v klasickém řízení o povolení záměru či v tzv. zrychleném řízení.
  V klasickém řízení by měl stavební úřad nově vydat povolení do 30 dnů ode dne zahájení řízení.
  O lhůtách jsem informovala ZDE. O zrychlené řízení musí stavebník požádat a musí být splněno několik podmínek, např. obec má územní plán, nejedná se o záměr EIA, žádost je bez vad, jsou doloženy souhlasy všech účastníků řízení se záměrem atd.,
 • kolaudace, jde-li mj. o stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, podzemní stavby a garáže,
 • pokud není vyžadována kolaudace, stavebník je povinen stavebnímu úřadu oznámit dokončení stavby,
 • výstavbu ev. odstraňování lze provádět svépomocí,
 • dozor stavby vedoucího ev. odborného (stavebního) dozoru,
 • vedení stavebního deníku, jde-li o stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, podzemní stavby a garáže,
 • zpracování projektové dokumentace projektantem, přičemž u některých (v zákoně vyjmenovaných) staveb a pro pasport stavby postačuje zpracování odborně způsobilou osobou.

Vyhrazené stavby (uvedeny v příloze č. 3 stavebního zákona)

Jde například o stavby dálnic, drah, vodních nádrží, letecké stavby, zásobníky plynu, stavby a zařízení ropovodů a produktovodů, stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin, stavby určené k nakládání s výbušninami atd.

Požadavky na vyhrazené stavby:

 • vydání stavebního povolení,
 • kolaudace,
 • výstavbu ev. odstraňování musí provádět stavební podnikatel,
 • vedení stavebního deníku,
 • dozor projektanta,
 • zpracování projektové dokumentace projektantem.

Ostatní stavby

Ostatní stavby jsou všechny stavby neuvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 nového stavebního zákona. Může jít například o bytové domy, hotely, obchodní a administrativní budovy atd.

Obvyklé požadavky na ostatní stavby:

 • stavební povolení, které může být vydáno buď v klasickém řízení o povolení záměru či v tzv. zrychleném řízení,
 • kolaudace,
 • výstavbu ev. odstraňování musí provádět stavební podnikatel,
 • dozor stavbyvedoucího,
 • vedení stavebního deníku,
 • zpracování projektové dokumentace projektantem.

Převzato z www.abes.cz

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!