Přehled všech zákonných předkupních práv

Podstatou předkupního práva je povinnost vlastníka nemovitosti nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) nemovitost ke koupi, pokud ji prodává třetí osobě (koupěchtivému). Zjednodušeně řečeno, že zamýšlí-li spoluvlastník nemovitosti převést svůj podíl na třetí osobu, ať už bezplatně nebo za peníze, je povinen svůj podíl nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. V případě malého počtu spoluvlastníků to nemusí být nijak problematické. Je-li však počet spoluvlastníků vyšší, může se jednat o časově, administrativně i finančně náročnou záležitost. Nenabídne-li pak spoluvlastník svůj podíl ostatním spoluvlastníkům, případně převede-li podíl na třetí osobu za podmínek, které se liší od podmínek uvedených v nabídce k odkupu, může se předkupník (ten, komu předkupní právo svědčí) domáhat převedení vlastnictví k příslušnému podílu od třetí osoby, která tento podíl nabyla, a zároveň se může po spoluvlastníkovi domáhat náhrady škody vzniklé z porušení jeho předkupního práva.

ZÁKONNÁ PŘEDKUPNÍ PRÁVA

nejsou zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnickém, ale vyplývají přímo ze zákona. A zákon také říká, KDO je předkupníkem.

Podle zákona č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník jde o předkupní právo:

1) mezi spoluvlastníky nemovitosti 

po dobu 6 měsíců od nabytí vlastnictví, pokud spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, především půjde o nabytí děděním. To znamená, že bude-li chtít spoluvlastník během prvních šesti měsíců po vzniku spoluvlastnictví svůj podíl převést na jinou osobu než dalšího spoluvlastníka či svého manžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé, bude povinen svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. 

§ 1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

2) mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby,

která na pozemku stojí a není jeho součástí.

§3056

(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.

(2) Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě.

3) mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem (vlastníkem práva stavby)

§1254

Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany něco jiného, zapíše se to do veřejného seznamu.

4) pro nájemce (fyzickou osobu) nově vymezené jednotky při jejím prvním převodu

§1187

(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.

JAK PŘEDKUPNÍ PRÁVO UPLATŇOVAT

Podle Občanského zákoníku má vlastník povinnost nabídnout nemovitost předkupníkovi ke koupi v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem a koupěchtivým. Není-li ještě uzavřená kupní smlouva s koupěchtivým, nejedná se o předkupní nabídku, ale pouze o nabídku ke koupi. Nevyužití této nabídky nezbavuje vlastníka povinnosti předkupní nabídku udělat.

§2143

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

Předkupní nabídka musí být písemná a poskytnout o informace o obsahu kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

§2147

(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.

V případě, že předkupník své zákonné předkupní právo nevyužije, zůstává mu zachováno, dokud nedojde ke změně zákona.

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!