Na co si dát pozor při pronájmu cizincům?

Pronájem bytu cizincům je čím dál častější a má svá specifika. Na co si dát pozor, abyste jako pronajímatel předešel případným problémům?

1) Diskriminace

Pronajímání bytu cizincům není zákonem nijak zakázáno ani omezeno, naopak! I na cizince se vztahuje zákaz diskriminace zájemců o pronájem bytu, a to na základě jejich rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (zák. č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon).

2) Ohlašovací povinnost

Často se zapomíná, že pronajímatel má ohlašovací povinnost Policii ČR – Službě cizinecké policie. Tuto povinnost stanovuje § 99 a násl. zákona 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.

Povinnosti pronajímatelů vůči Policii ČR vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců. Konkrétně § 99 mj. říká, že ubytovatel (povinný z tohoto zákona) je ten, kdo poskytuje ubytování za úhradu a ubytování je založeno nájemní či podnájemní smlouvou.

§ 100 – 102 stanoví pronajímateli nemovitosti několik povinností, zejména:

1) oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování

Tuto povinnost lze splnit
– předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu nebo
– předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (např. nájemní smlouva) nebo 
– prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu (více na http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx)

2) neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince

3) vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole

V případě pronajímatele není nutné vést „knihu“, nahrazuje ji nájemní smlouva.
Listinné dokumenty (nájemní smlouvu) nahrazující domovní knihu je ubytovatel (pronajímatel) povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

3) Vyžádejte si informaci o platnosti víz

Cizinci z EU se mohou na území ČR zdržovat bez omezení, mají pouze povinnost ohlásit svoji přítomnost příslušnému pracovišti cizinecké policie (pobyt delší než 30 dnů) případně požádat o přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce).

Cizinci z jiných států mohou pobývat na území ČR do 90 dnů bez víza (např. občané USA) nebo na základě krátkodobého víza uděleného ČR nebo jiným státem EU.

Chce-li cizinec v ČR pobývat déle (více než 90 dnů), musí získat dlouhodobé vízum.

(Aktuálně platí výjimka pro občany Ukrajiny, kterým je udělována dočasná ochrana.)

Riziko uplynutí či pozbytí práva k pobytu je u občanů EU zanedbatelné, ale při uzavírání nájemní smlouvy s cizincem ze země mimo EU je vhodné požadovat informace ohledně doby platnosti víz ev. povolení k pobytu.

Může se totiž stát, že nájem bude ukončen předčasně a „bez varování“ právě z důvodu, že cizinec nemá právo na území ČR dál pobývat. Nájemní smlouva by sice zůstala v platnosti, ale vymahatelnost nájemného a dalších pohledávek či náhrady škody v zahraničí by byla velmi problematická. Doporučit tedy lze i využití maximální možné jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

4) Volba práva v nájemní smlouvě

Pokud uzavírá pronajímatel nájemní smlouvu s cizincem, je samozřejmě potřeba ho správně identifikovat, tzn. uvést přesné jméno, příjmení, datum narození a doplnit také číslo a typ identifikačního dokladu (např. pas) vč. země, která doklad vydala.

Dále je ale také vhodné do smlouvy uvést tzv. „volbu práva“! Protože účastníkem právního vztahu je cizí státní příslušník, jde o smlouvou s mezinárodním prvkem a v krajním případě by tak případný spor mohl být řešen před zahraničními soudy.

Tomuto riziku se dá předejít přidáním jednoduchého ustanovení do nájemní smlouvy.

Obvyklé znění tohoto ustanovení může být:

„Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého práva“.

Nebo využít pro volbu práva rozhodčí doložku, která je pro pronajímatele výhodnější.

„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!